Ustalanie stopy inflacji

Ustalanie stopy inflacji

W gospodarce każdego kraju niezwykle ważnym czynnikiem warunkującym jej zrównoważony rozwój jest oczywiście stopa inflacji, która plasuje się na odpowiednim poziomie. Nie ulega wątpliwości, że poziom stopy inflacji jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed odpowiednimi państwowymi instytucjami finansowymi. Również jedna z najważniejszych dziedzin w ekonomii, czyli makroekonomia zajmuj się tym zjawiskiem w skali całej gospodarki. Termin stopa inflacji można opisać, jako zmianę generalnego poziomu cen dóbr i usług w konkretnych okresach. Stopę inflacji oblicza się z reguły z roku na rok. Do ustalania poziomu stopy inflacji w określonej gospodarce służy średnia ważona dóbr i usług. Konieczne jest przeprowadzenie uśrednienia w tym zjawisku, z racji tego, że przecież nie wszystkie ceny towarów i usług rosną, albo maleją w takim samym tempie. Jeżeli w danej gospodarce ceny towarów i usług systematycznie rosną to można mówić o dodatniej stopie inflacji, gdy zaś maleją zaistniałą w gospodarce rynkowej sytuację nazywamy ujemną stopą inflacji. Często zamiast obliczania stopy inflacji używa się obliczeń z udziałem danych dotyczących produktu krajowego brutto. Optymalna stopa inflacji zapewnia gospodarce stabilność cen, a co się z tym wiąże kolejny przyczynek do szybkiego rozwoju gospodarczego.