Emisja papierów wartościowych

Emisja papierów wartościowych

Prawo do wprowadzania na rynek kapitałowy nowych papierów wartościowych posiadają tylko określone podmioty, którym obowiązujące przepisy prawne nadały taką możliwość. Mówiąc o papierach wartościowych mamy głównie na myśli akcje i obligacje, jednak papierami wartościowymi są również konosamenty na posiadanie towarów, listy zastawne, weksle, czy warranty. Podmiotami, które posiadają prawo do emisji papierów wartościowych mogą być przedsiębiorstwa, instytucje finansowe takie, jak instytucje bankowe, fundusze powiernicze, fundusze inwestycyjne. Kodeks spółek handlowych przyznał prawo do emisji akcji i obligacji spółkom komandytowo-akcyjnym oraz spółkom akcyjnym. Jednak założenie takich form organizacyjno-prawnych wiąże się z zebraniem odpowiedniego kapitału startowego. Prawo emisji niektórych papierów wartościowych posiadają również jednostki samorządowe. Emisja papierów wartościowych ma swój cel, którym jest zebranie kapitału na przeprowadzenie konkretnej inwestycji, albo na sfinansowaniu danej działalności. Emisja papierów wartościowych może być albo własna, albo obca. Czyli emitować papiery wartościowe można we własnym imieniu, w formie przedpłat, albo z wolnej ręki, na giełdzie papierów wartościowych. Emisję obcą przeprowadza się za pośrednictwem jednej z instytucji finansowe, w formie submisji publicznej.