FMEA

FMEA

Istnieje kilka sposobów, aby usprawnić proces projektowania i wytwarzania oraz na to, aby wyeliminować potencjalne błędy. Jedną z metod zarządzania jakością jest FMEA. Polega ona na analizie związków przyczynowo-skutkowych powstawania możliwych błędów, bądź wad produktu przy uwzględnieniu czynników ryzyka. Metoda ta, dzięki systematycznej identyfikacji potencjalnych błędów w procesie produkcji, pozwala na przewidzenie i zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie źródła wad.Znane są dwa rodzaje FMEA: procesu i produktu.FMEA produktu ma na celu przeanalizowanie jego zarówno słabych jak i mocnych stron już w momencie planowania. Natomiast FMEA procesu za zadanie ma zidentyfikowanie czynników, które utrudniają lub uniemożliwiają spełnienie wymagań konstrukcyjnych.Analiza FMEA przebiega w trzech etapach.Etap I to przygotowanie badania. Najpierw następuje zdefiniowanie produktu oraz procesu. Następnie należy wykonać wykaz potencjalnych wad oraz prawdopodobnych ich skutków. Należy również sporządzić listę przyczyn możliwych błędów, wad. Etap II to analiza możliwych błędów oraz ocena ryzyka ich popełnienia. Etap III polega na zaplanowaniu działań mających na celu niedopuszczenie do popełnienia błędów. Następnie wdraża się te działania i bada ich skuteczność.