Podstawowe dziedziny ekonomii

Podstawowe dziedziny ekonomii

Przyjęło się od bardzo dawna, że ekonomię dzielimy na dwie dziedziny, czyli na mikroekonomię i makroekonomię. Istotą badań mikroekonomicznych jest ocena gospodarstw domowych i przedsiębiorstw z punktu widzenia podejmowanych przez nich decyzji gospodarczych. Z kolei makroekonomia skupia na sobie zjawiska gospodarcze o zdecydowanie szerszym zakresie. Przedmiotem badań makroekonomii może być na przykład obliczanie poziomu bezrobocia i jego przyczyn, ocena stopnia inflacji, czy bilansu płatniczego. Makroekonomia może także analizować decyzje podejmowane w sektorze finansów publicznych. W ekonomii coraz większą rolę zaczynają odgrywać również międzynarodowe stosunki gospodarcze. Ma to oczywiście związek ze zwiększonym wpływem gospodarki handlowej o zasięgu międzynarodowym na gospodarkę danego kraju, a także na ogólny stan gospodarki światowej. W ekonomii opracowano sposoby na badanie procesów dotyczących gospodarki w ujęciu całego świata. Omawiając najważniejsze dziedziny ekonomii nie można nie wspomnieć o ekonomii pozytywnej, która wyjaśnia w sposób naukowy i obiektywny procesy związane z funkcjonowaniem gospodarki na określonym terenie. W zakres ekonomii wchodzi również sztuka ekonomii, obejmująca zagadnienia polityki wpływające na gospodarkę, łączy naukę ekonomii z normatywnym podejściem do tej nauki.